Algemene Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten voor een deel door Duverger Philippe, eigenaar van online shop "reggaedub.be" in België, , rue de livourne 84, 1000 Bruxelles, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder nummer 0677.912.412 hierna te noemen "Verkoper" aan de andere kant, de klant hieronder gedefinieerd als gebruiker van de site www.reggaedub.be aangeduid als na de "koper". Deze verkoopvoorwaarden hebben ten doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen op de site "ReggaeDub" (internet-adres: http://www.reggaedub.be) te definiëren, ongeacht de koper ofwel wederverkoper of consument is. De aankoop van een goed of dienst via deze site betekent een aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek zijn goedgekeurd door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging zullen de voorwaarden op besteldatum geldig zijn.

Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De producten en diensten die worden aangeboden zijn gepubliceerd op de website van de verkoper en in de bestelbon. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leveranciers. Indien een product dat wordt weergeven als "beschikbaar" niet op voorraad blijkt te zijn, kan de koper kiezen voor de annulering van zijn bestelling of voor het kiezen van een alternatief product. Dit is zonder enige compensatie voor de koper. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar een perfecte gelijkenis met het product kan niet worden gegarandeerd, in het bijzonder met betrekking tot de kleur.

Prijs

De prijzen in de catalogus zijn in euro's en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich buiten België maar binnen de EU bevindt en deze bij het aanmaken van zijn account een BTW nummer registreerd, zullen de netto prijzen zonder BTW worden getoond; deze zijn slechts geldig na controle van de verkoper van het BTW nummer op deze site : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=NL. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling is van toepassing. Bij de weergave van een onjuiste prijs (als gevolg van een technische fout of vergissing) zal de bestelling worden geannuleerd, zelfs bij initiële validatie.

Bestellingen

Indien de koper wenst te bestellen, moet hij zich eerst identificeren. Ten dien einde, moet een formulier worden ingevuld, met in het bijzonder naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres voor facturering en levering. De koper bevestigt zijn bestelling door te klikken op de knop "Ik bevestig mijn order", hij accepteert hiermee de algemene voorwaarden. Vanaf dat moment is de bestelling geregistreerd en een bestelnummer wordt aan de koper meegedeeld op het scherm en per e-mail. De geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot het moment van vereffening van alle schulden. Indien de koper niet op tijd betaalt, heeft de verkoper het recht terug te vorderen van de geleverde goederen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke levering wordt begeleid door een papieren factuur of door een leveringsbon (in dit geval wordt de faktuur per email verzonden). Het minimum bestelbedrag bedraagt 20,00 Euro inclusief BTW en exclusief leveringskosten.

Betalingsvoorwaarden

De betaling is verschuldigd op het moment van de bestelling. Betalingen zullen worden gedaan binnen 7 dagen door de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving, hiPay, payplug.

Levering en transport

De levering geschiedt pas na ontvangst van betaling.

Leveringstijden genoteerd op de website zijn slechts ter indicatie. Het overschrijden van de aangekondigde leveringstijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding of de weigering van de bestelde goederen. De transportkosten zijn gespecificeerd in de samenvatting van de bestelling voordat de bestelling wordt gevalideerd. Leveringen worden gedaan naar het adres vermeld in de bestelbon. De risico's worden gedragen door de koper op het moment dat de goederen het terrein van de verkoper hebben verlaten.. De verkoper zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te leveren en zal de koper ondersteuen in geval van ongewoon lange levertijden. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of niet-levering veroorzaakt door een onjuist of foutief leveradres gecommuniceerd door de koper. Bij het terugkeren van het pakket aan de verkoper, kan de koper de bestelling handhaven of annuleren. Bij terugzending van het pakket aan de koper, zal hij de nieuwe verzendkosten zijn voor rekening nemen met dien verstande dat de reeds gemaakte kosten van de eerste levering niet terugbetaald worden. In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, oorlog, enz..) die de levering van goederen verhinderen of doen verdwijnen is de verkoper ontheven van alle verantwoordelijkheid. Levertijden starten vanaf de datum van betaling van de bestelling.

Herroeping

Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 (Wet op de marktpraktijken en de bescherming van de consument), heeft de koper in zijn hoedanigheid als eindverbruiker een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om de aankoop te retourneren. De koper krijgt de prijs van het artikel en de verzendkosten terugbetaald. De koper dient ervoor te zorgen dat het artikel in de oorspronkelijke staat naar de verkoper wordt teruggestuurd. De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Een koper die gebruik wil maken van dit recht moeten contact opnemen met de verkoper op het via e-mail: contact@reggaedub.be of per post naar Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België. De koper zal in maximaal 30 dagen na terugzending van het betreffende artikel worden terugbetaald.

Reclamaties

Indien de verpakking bij levering beschadigd is, is het noodzakelijk een beschrijving van de schade op de vrachtbrief / leverbon te noteren en deze aan de chauffeur terug te geven. Door ondertekening van de leveringsbon, accepteert de koper de geleverde goederen in de staat waarin zij bij aflevering verkeren. Elke claim voor geleden schade tijdens het transport wordt niet geaccepteerd als de leveringsbon zonder commentaar wordt ondertekend. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om controles uit te voeren en geleden schade tijdens het transport op de vervoerder te verhalen. Reclamaties betreffende foutieve levering moeten binnen twee dagen schriftelijk aan de verkoper worden gecommuniceerd via e-mail naar contact@reggaedub.be of per post aan Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België.

Verantwoordelijkheid

De verkoper, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de webshop http://www.reggaedub.be als het verlies van gegevens, intrusion, virus, breuk dienst of andere onbedoelde problemen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de gekochte producten op de site. Materiële schade en / of persoonlijk letsel als gevolg van verkeerd gebruik van het product zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Persoonlijke gegevens

De verkoper zal informatie over kopers niet aan derden communiceren. Informatie over kopers worden alleen doorgegeven aan partners die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. Volgens de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan de koper op enig moment het recht op toegang tot de opgeslagen informatie verkrijgen en deze te wijzigen of te doen verwijderen. De verkoper kan hierover worden verwittigd via e-mail naar contact@reggaedub.be of per post aan Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België.

Archivering

De verkoper archieveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame wijze in overeenstemming met de bepalingen van de wet. De administratie van de verkoper zal worden beschouwd door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Rechten van de consument

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met de Belgische wet op de bescherming van de consument, prevaleert de wetgeving.

Beslechting van geschillen

In geval van betwisting, zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure gestart. Deze voorwaarden van de online verkopen zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd waar de zetel van de online shop zich bevindt.

 

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten voor een deel door Duverger Philippe, eigenaar van online shop "reggaedub.be" in België, , rue de livourne 84, 1000 Bruxelles, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder nummer 0646.828.563 hierna te noemen "Verkoper" aan de andere kant, de klant hieronder gedefinieerd als gebruiker van de site www.reggaedub.be aangeduid als na de "koper". Deze verkoopvoorwaarden hebben ten doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen op de site "ReggaeDub" (internet-adres: http://www.reggaedub.be) te definiëren, ongeacht de koper ofwel wederverkoper of consument is. De aankoop van een goed of dienst via deze site betekent een aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek zijn goedgekeurd door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging zullen de voorwaarden op besteldatum geldig zijn.

Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De producten en diensten die worden aangeboden zijn gepubliceerd op de website van de verkoper en in de bestelbon. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leveranciers. Indien een product dat wordt weergeven als "beschikbaar" niet op voorraad blijkt te zijn, kan de koper kiezen voor de annulering van zijn bestelling of voor het kiezen van een alternatief product. Dit is zonder enige compensatie voor de koper. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar een perfecte gelijkenis met het product kan niet worden gegarandeerd, in het bijzonder met betrekking tot de kleur.

Prijs

De prijzen in de catalogus zijn in euro's en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich buiten België maar binnen de EU bevindt en deze bij het aanmaken van zijn account een BTW nummer registreerd, zullen de netto prijzen zonder BTW worden getoond; deze zijn slechts geldig na controle van de verkoper van het BTW nummer op deze site : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=NL. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling is van toepassing. Bij de weergave van een onjuiste prijs (als gevolg van een technische fout of vergissing) zal de bestelling worden geannuleerd, zelfs bij initiële validatie.

Bestellingen

Indien de koper wenst te bestellen, moet hij zich eerst identificeren. Ten dien einde, moet een formulier worden ingevuld, met in het bijzonder naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres voor facturering en levering. De koper bevestigt zijn bestelling door te klikken op de knop "Ik bevestig mijn order", hij accepteert hiermee de algemene voorwaarden. Vanaf dat moment is de bestelling geregistreerd en een bestelnummer wordt aan de koper meegedeeld op het scherm en per e-mail. De geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot het moment van vereffening van alle schulden. Indien de koper niet op tijd betaalt, heeft de verkoper het recht terug te vorderen van de geleverde goederen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke levering wordt begeleid door een papieren factuur of door een leveringsbon (in dit geval wordt de faktuur per email verzonden). Het minimum bestelbedrag bedraagt 20,00 Euro inclusief BTW en exclusief leveringskosten.

Betalingsvoorwaarden

De betaling is verschuldigd op het moment van de bestelling. Betalingen zullen worden gedaan binnen 7 dagen door de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving, hiPay, payplug.

Levering en transport

De levering geschiedt pas na ontvangst van betaling.

Leveringstijden genoteerd op de website zijn slechts ter indicatie. Het overschrijden van de aangekondigde leveringstijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding of de weigering van de bestelde goederen. De transportkosten zijn gespecificeerd in de samenvatting van de bestelling voordat de bestelling wordt gevalideerd. Leveringen worden gedaan naar het adres vermeld in de bestelbon. De risico's worden gedragen door de koper op het moment dat de goederen het terrein van de verkoper hebben verlaten.. De verkoper zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te leveren en zal de koper ondersteuen in geval van ongewoon lange levertijden. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of niet-levering veroorzaakt door een onjuist of foutief leveradres gecommuniceerd door de koper. Bij het terugkeren van het pakket aan de verkoper, kan de koper de bestelling handhaven of annuleren. Bij terugzending van het pakket aan de koper, zal hij de nieuwe verzendkosten zijn voor rekening nemen met dien verstande dat de reeds gemaakte kosten van de eerste levering niet terugbetaald worden. In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, oorlog, enz..) die de levering van goederen verhinderen of doen verdwijnen is de verkoper ontheven van alle verantwoordelijkheid. Levertijden starten vanaf de datum van betaling van de bestelling.

Herroeping

Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 (Wet op de marktpraktijken en de bescherming van de consument), heeft de koper in zijn hoedanigheid als eindverbruiker een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om de aankoop te retourneren. De koper krijgt de prijs van het artikel en de verzendkosten terugbetaald. De koper dient ervoor te zorgen dat het artikel in de oorspronkelijke staat naar de verkoper wordt teruggestuurd. De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Een koper die gebruik wil maken van dit recht moeten contact opnemen met de verkoper op het via e-mail: contact@reggaedub.be of per post naar Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België. De koper zal in maximaal 30 dagen na terugzending van het betreffende artikel worden terugbetaald.

Reclamaties

Indien de verpakking bij levering beschadigd is, is het noodzakelijk een beschrijving van de schade op de vrachtbrief / leverbon te noteren en deze aan de chauffeur terug te geven. Door ondertekening van de leveringsbon, accepteert de koper de geleverde goederen in de staat waarin zij bij aflevering verkeren. Elke claim voor geleden schade tijdens het transport wordt niet geaccepteerd als de leveringsbon zonder commentaar wordt ondertekend. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om controles uit te voeren en geleden schade tijdens het transport op de vervoerder te verhalen. Reclamaties betreffende foutieve levering moeten binnen twee dagen schriftelijk aan de verkoper worden gecommuniceerd via e-mail naar contact@reggaedub.be of per post aan Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België.

Verantwoordelijkheid

De verkoper, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de webshop http://www.reggaedub.be als het verlies van gegevens, intrusion, virus, breuk dienst of andere onbedoelde problemen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de gekochte producten op de site. Materiële schade en / of persoonlijk letsel als gevolg van verkeerd gebruik van het product zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Persoonlijke gegevens

De verkoper zal informatie over kopers niet aan derden communiceren. Informatie over kopers worden alleen doorgegeven aan partners die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. Volgens de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan de koper op enig moment het recht op toegang tot de opgeslagen informatie verkrijgen en deze te wijzigen of te doen verwijderen. De verkoper kan hierover worden verwittigd via e-mail naar contact@reggaedub.be of per post aan Duverger Philippe – reggaedub.be, rue de Livourne 84, 1000 Bruxelles, België.

Archivering

De verkoper archieveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame wijze in overeenstemming met de bepalingen van de wet. De administratie van de verkoper zal worden beschouwd door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Rechten van de consument

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met de Belgische wet op de bescherming van de consument, prevaleert de wetgeving.

Beslechting van geschillen

In geval van betwisting, zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure gestart. Deze voorwaarden van de online verkopen zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd waar de zetel van de online shop zich bevindt.